Privacyverklaring GEOINSIG

U leest hier de privacyverklaring van GEOINSIG. Deze is in duidelijke taal geschreven, want als het aan ons ligt mag er over privacy geen onduidelijkheid bestaan.

GEOINSIG is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals in deze privacyverklaring wordt weergegeven.

Persoonsgegevens die wij verwerken
GEOINSIG verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van kinderen die jonger zijn dan 16 jaar. Wij kunnen dit echter niet controleren. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het contactformulier op de website, dan verwijderen wij deze informatie.

Wat wij met persoonsgegevens doen
GEOINSIG verwerkt uw persoonsgegevens voor het volgende:
– het afhandelen van betalingen
– het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– om u te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is voor uitvoering van een opdracht
– om u te informeren over wijzigingen van onze diensten
– om goederen en diensten bij u af te leveren

GEOINSIG verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn,
zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

GEOINSIG verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze alleen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
GEOINSIG bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De enige gegevens die wij niet verwijderen, zijn uw persoonsgegevens die vermeld staan op facturen. Wij zijn wettelijk verplicht deze te bewaren voor de belastingdienst. Andere persoonsgegevens, waaronder IP-adressen, bewaren wij maximaal 5 jaar.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door GEOINSIG. Dit betekent dan wel dat mogelijks lopende opdrachten moeten worden stopgezet, aangezien wij persoonsgegevens nodig hebben om opdrachten uit te voeren. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar naar ons via het contactformulier op de website. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u vervolgens een kopie van uw identiteitsbewijs op te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. GEOINSIG wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
GEOINSIG neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Wanneer u de website van GEOINSIG bezoekt, wordt er een klein bestand op de harde schijf van uw computer geplaatst, deze heet cookies. Deze maken onze website nuttiger, door informatie over uw voorkeuren op te slaan. In de toekomst bijvoorbeeld kunt u mogelijks inloggen op de website en dan zorgen cookies ervoor dat dit eenvoudiger voor u wordt. Wij gebruiken enkel cookies die noodzakelijk zijn voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Cookies identificeren u als internetgebruiker niet persoonlijk, maar uw computer wordt wel geïdentificeerd.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Geautomatiseerde besluitvorming
GEOINSIG neemt geen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen die voor u (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat wij als persoon daaraan te pas komen.